Financial Calendar

Forecast Key Dates
Event Event Date
Next Interim Announcement TBA
Next Prelim Announcement TBA
Next AGM 03 – Nov – 2023
Previous Key Dates
Event Event Date
Last prelim announcement 29 – Sep – 2023
Last annual report 29 – Sep – 2023
Last interim period end 31 – Dec – 2023
Last Interim announcement 1 – Feb – 2024
Last AGM 3 – Nov – 2023
Last year end 30 – Jun – 2023