Financial Calendar

Forecast Key Dates
Event Event Date
Next Interim Announcement 29- Sep – 2022
Next Prelim Announcement TBA
Next AGM TBA
Previous Key Dates
Event Event Date
Last prelim announcement 29 – Sep – 2021
Last annual report 29 – Sep – 2021
Last interim period end 31 – Dec – 2021
Last Interim announcement 23 – Feb – 2022
Last AGM 27 – Oct – 2021
Last year end 30 – Jun – 2021